Patrol.fi -verkkopalvelun käyttöehdot

Kilosuksitilauslomakkeen rekisteriseloste – tietosuojaseloste

Patrol Oy AB noudattaa henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

Rekisterin ylläpitäjä
Patrol Oy AB
Nimismiehenpelto 4B,
02770 ESPOO

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Kilosuksitilauslomakkeella ilmoittamasi tiedot tallentuvat Patrolin kilosuksitilausrekisteriin, joka sijaitsee Googlen palvelimilla. Rekisteriin tallennetaan syöttämäsi tiedot, joita käytetään ainoastaan tilauksen toimittamiseen. Kilosuksitilauslomakkeella antamiasi tietoja ei luovuteta edelleen kolmansille osapuolille tai käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman suostumustasi.

Tiedotteet
Luvan antaneille lähetämme tiedotteita sähköpostille. Tällöin tiedot viedään kolmannen osapuolen tarjoamaan massapostiohjelmistoon.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot
Sähköposti, tilaajan nimi, tilaajan sähköposti ja tilaajan puhelinnumero.

//

Privacy Policy and Register Description for ski pre-order form

Patrol Oy AB complies with the Finnish laws and regulations on customer’s privacy when handling personal data.

Data controller
Patrol Oy AB
Nimismiehenpelto 4B,
02770 ESPOO
FINLAND

The purpose of handling personal data (the purpose of use of the register)
The data you submit via the pre-order form will be saved in Patrol’s ski order register that is located in Google servers. The personal data you submit will be saved and used only for the purpose of delivering your order. The data you submit will not be disclosed to third parties or used for direct marketing purposes without your explicit consent.

Newsletter
For those, who has given permission, we will send newsletters. In this case, information will be added to third party email software, which is used to send the newsletters.

Personal data in the register
email address, name of the customer, email address of the customer and telephone number of the customer

1. Yleistä

Verkkopalvelu on Oy Patrol Ab:n tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.patrol.fijulkaisema palvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia Oy Patrol Ab:n valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Oy Patrol Ab:n ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Palvelua voi käyttää veloituksetta.

Oy Patrol Ab vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Oy Patrol Ab:lla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Oy Patrol Ab:lla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Oy Patrol Ab:lla on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Oy Patrol Ab tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Oy Patrol Ab:lla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Oy Patrol Ab pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Oy Patrol Ab:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön sekä valmistaa Palvelun osasta muutama kappale omaan käyttöön, opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan. Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua ammatillisen tiedon hankkimiseen muuhun kuin yrityksen toimintaan suoranaisesti liittyvän määrätyn toimenpiteen suorittamiseksi, kuten tuotteen valmistamiseksi tai julkaisutoimintaan tai muuhun kaupalliseen tarkoitukseen.

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta.

Asiakas on korvausvelvollinen Oy Patrol Ab:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Vastuu sisällöstä

Oy Patrol Ab:n tuottama sisältö

Oy Patrol Ab vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Oy Patrol Ab ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Asiakkaan toimittama sisältö

Oy Patrol Ab ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Oy Patrol Ab:n palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Oy Patrol Ab:lle, Oy Patrol Ab:n sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Oy Patrol Ab:lle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Oy Patrol Ab ja/tai Oy Patrol Ab:n yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Oy Patrol Ab:lla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

5. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Oy Patrol Ab pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan.

6. Käyttöehtojen muutokset

Oy Patrol Ab:lla on oikeus muuttaa käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa.

7. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

8. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Karttapalvelun osalta sovelletaan Googlen käyttöehtoja.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

PATROL.FI -VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 28.02.2013